​Læreplan

Dagtilbudslovens § 8

§ 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning.

Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende områder:

1) Alsidig personlig udvikling.

2) Sociale kompetencer.

3) Sproglig udvikling.

4) Krop og bevægelse.

5) Naturen og naturfænomener.

6) Kulturelle udtryksformer og værdier.

Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres.

Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov.

Indledning​

Myretuen er en privat institution som ønsker at være et alternativ til de omkringliggende kommunale institutioner. Myretuen har en vuggestue afdeling og en børnehave afdeling som er tæt forbundet. Afdelingerne er ofte sammen på kryds og tværs, hvilket er givtigt for alle. Myretuen er en udeinstitution hvor børnene kommer ud uanset vind og vejr. Vi mener at de fleste stillesiddende aktiviteter kan laves ude i vores opvarmede uderum, dog bruger vi også vores indendørs lokaler når der i vinterhalvåret er rigtig koldt.

For os er det vigtigt at børnene lærer at begå sig i naturen, og finde glæde ved naturens mange muligheder. Vi ønsker at give børnene en aktiv, indholdsrig og spændende dag hvor vi sammen får nogle gode oplevelser udendørs. Vi er af den overbevisning at børn der færdes ude er sunde børn, med en bedre koncentrations- og indlevelsesevne. Vi ser at børnene i Myretuen er motorisk dygtige, kreative og udholdende. Naturen inviterer til fordybelse, beroligende og inspirerende aktiviteter. 

I naturen er der bedre plads og rum som giver børnene en større tolerance, færre konflikter og dannelse af venskaber med børn på tværs af alder og køn.​

I Myretuen dækker vi først og fremmest de bassale behov (opsyn med barnet, sørger for at sikkerheden, mad, tør ble osv.), men ud over det er det vigtigt for os at være nærværende og vise barnet at det er værdsat og at vi vil barnet. Vi mener at vi skaber tryghed for barnet, når det føler sig elsket.

I Myretuens læreplan følger vi årets gang, og tilrettelægger vores aktiviteter herefter. Vi bruger hovedsageligt de materialer der findes i naturen i vores aktiviteter. Vi bruger skoven, mark og stranden som mål for vores mange naturekspeditioner. Vi har en ugeplan liggende på vores hjemmeside www.myretuenodder.dk, hvor aktiviteter er planlagt 14 dage af gangen. Vi bruger vores ugeplan som redskab til at sikre os at vi i løbet af året når omkring de emner der er fastsat i læreplanen.​​

Inklusion i Myretuen​

I Myretuen er det vigtigt at alle børn føler et tilhørsforhold til institutionen. Alle børn skal have mulighed for at opleve sig som betydningsfulde for fællesskabet. Det er vores opgave at støtte de børn der har brug for hjælp til at blive inddraget i børnegruppen.

 
Anerkendelse

I Myretuen møder vi barnet i øjenhøjde, med åbenhed og en positiv tilgang. Vi viser barnet at alle børn er lige i vores øjne, og at der i Myretuen er plads til os alle. Vi møder barnet med respekt, og viser barnet at vi rummer barnet, som det er. Vi viser barnet at vi vil det, og er glade for at barnet er en del af vores dagligdag. Vi anerkender barnets følelser, og viser barnet at alle følelser er tilladte. Det betyder ikke at vi lader alle følelser manifister sig i handlinger, men viser barnet forståelse for følelsen og forklare barnet hvorfor vi må bearbejde følelse, men i nogle tilfælde ikke lader den komme til udtryk. Vi forsøger at tage barnets perspektiv og tage udgangspunkt i barnets interesser og behov. Vi hjælper barnet med at finde vej, så det kan være sig selv. Vi hjælper barnet med at vise vej, så det kan være sammen med andre. 


Myretuens læringsforståelse

Læring og udvikling hænger nøje sammen. Hver gang børn lærer noget, udvikler de sig. Børn lærer meget gennem gentagelser og overskuelighed. Børnene har brug for rutiner og genkendelighed. Gentagelserne gør, at børnene med tiden kan sætte oplevelser og sanseindtryk sammen med forskellige situationer, hvor det sker.


Børnene får erfaringer ved, at bruge deres krop og sanser. De skal røre, lytte, smage og se tingene.


Børn lærer gennem relationer med andre børn og voksne. De små børn lærer af de store børn og de voksne skal skabe en hverdag hvor der er plads til fordybelse.


Barnet imiterer det, det bliver mødt med og ser. Her giver gentagelserne mening, da oplevelserne på den måde lagrer sig. Børn lærer, når det giver mening for dem. Altså er de på mange måder medbestemmende på, hvori deres læring skal ske.

Børn lærer på forskellige niveauer, alt efter alder, igennem legen og spændende aktiviteter. I Myretuen gør vi meget ud af at være inspirerende voksne, der skaber spændende, lærerige lege og aktiviteter. Aktiviteterne skal give mening og være med til at udvikle barnets mange kompetencer.


I vores aktiviteter arbejder vi ud fra barnets nærmeste udviklingszone, for at udfordre dem på en måde der vil give børnene nogle succesoplevelser. I dagligdagen har vi aktiviteter på følgende måde:

- Den voksne går foran barnet (voksenstyret aktivitet)
- Den voksne går ved siden af barnet (voksenstøttet aktivitet)
- Den voksne går bagved barnet (leg og spontane aktiviteter)

Forældre samarbejde

I Myretuen vægter vi et godt, åbent og ærligt samarbejde med forældrene meget højt. Vi finder et utrolig vigtigt at få en kort snak med forældrene i det daglige, om barnets dag og hændelser hjemmefra så som hvordan barnet har sovet, spist osv. Vi har en oprigtig interesse i barnet og barnets familie, hvorfor vi sætter en ære i at hjælpe hvor vi kan. Når et barn starter i Myretuen tager barnets kommende kontaktperson på hjemmebesøg for at hilse på barnet og dets familie. På hjemmebesøget gennemgås praktiske informationer, og der afstemmes forventninger til det kommende samarbejde. Vi er overbevist om at et godt samarbejde med barnets forældre, optimere barnets trivsel.


Lovgivning om læreplan

Pædagogisk læreplan paragraf 8: Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i alderen 3- skolealderen, der giver rum for leg, læring og udvikling. 


Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer:
1) Alsidig personlig udvikling
2) Sociale kompetencer
3) Sproglig udvikling
4) Krop og bevægelse
5) Naturen og naturfænomener
6) Kulturelle udtryksformer og værdier

Myretuens mål

Alsidig personlig udvikling

Ved barnets alsidige personlige udvikling er der fokus på barnets potentiale og udvikling af identitet.​

Mål for 0-2 årige

- Barnet skal udvikle selvstændighed
- Barnet skal udvikle tillid til omverden
- Barnet skal udvikle selvværd
- Barnet skal udvikle selvtillid
- Barnet skal udvikle empati
- Barnet er aktivt deltagende i hverdagen


Tiltag:
- Vi tilbyder barnet en hverdag med trygge rammer og nærværende voksne

- Vi tilbyder barnet en hverdag med forskellige muligheder og aktiviteter
- Vi giver barnet mulighed for at eksperimentere og lege
- Vi guider og vejleder barnet


Tegn:
- Vi ser at barnet er i trivsel
- Vi ser at barnet hviler i sig selv

- Vi ser at barnet er i en positiv udvikling​

Mål for 3-6 årige

- Barnet skal føle sig som en vigtig del af fællesskabet
- Barnet skal kunne sige til og fra på en ordentlig måde
- Barnet skal kunne give plads til andre
- Barnet skal styrke selvværd
- Barnet skal styrke sin selvtillid
- Barnet er aktivt deltagende i hverdagen
- Barnet skal turde være i fokus og deltage i optræden
- Barnet skal være selvhjulpet
- Barnet får erfaring med de forskellige følelser


Tiltag:
- Vi tilbyder barnet en hverdag med trygge rammer og nærværende voksne
- Vi tilbyder barnet en hverdag med forskellige muligheder og aktiviteter
- Vi giver barnet mulighed for at eksperimentere og lege
- Vi guider og vejleder barnet


Tegn:
- Vi ser barnet har selvtillid, og hermed har en oplevelse af at være tilfreds med det barnet præsterer
- Vi ser barnet med et godt selvværd, som har en klar oplevelsen af hvem det er og er tilpas med sig selv.
- Vi ser at barnet har en følelse af at være god nok ved bare at være til.
- Vi ser at barnet er i trivsel
- Vi ser at barnet udvikler sig i en positiv retning
- Vi ser at barnet er glad og hviler i sig selv

Sociale kompetencer

Ved sociale kompetencer er der fokus på hvordan vi er sammen med andre

Mål for 0-2 årige

- Barnet danner relationer til andre
- Barnet lærer at vente på tur
- Barnet lærer at løse konflikter på en konstruktiv måde
- Barnet viser interesse for sin omverden
- Barnet udviser omsorg og empati over for andre
- Barnet lærer de sociale spilleregler i Myretuen


Tiltag:

- Vi er gode rollemodeller for barnet
- Vi viser barnet hvordan man bør behandle andre
- Vi guider barnet​


Tegn:

- Vi ser glade, trygge og tillidsfulde børn, der er en del af fællesskabet.
- Vi ser børn der udvikler sig positivt
- Vi ser børn der udviser omsorg for hinanden
- Vi ser børn der kan give udtryk for egne behov og følelser​

Mål for 3-6 årige

- Barnet danner relationer til andre og lærer hvordan man er en god ven
- Barnet lærer at give plads til andre
- Barnet lærer at løse konflikter på en konstruktiv måde
- Barnet lærer at samarbejde, hjælpe og tage hensyn til andre
- Barnet udviser omsorg og empati over for andre
- Barnet lærer de sociale spilleregler i Myretuen
- Barnet kan aflæse verbale og nonverbale signaler

Tiltag:

- Vi opfordrer børnene til at hjælpe hinanden
- Vi skaber rammer hvor barnet lærer om køkultur, bordskik, at lytte til hinanden, vente på tur osv.
- Vi giver plads til fri leg, hvor barnet får mulighed for at afprøve egne og andres grænser, samspilsrelationer, konfliktløsning, forhandling om legens indhold og opbygning. Vi giver plads til at barnet forsøger selv, samtidig med at vi er nærværende voksne som barnet kan søge råd og vejledning hos.
- Vi laver planlagte aktiviteter hvor barnet skal deltage, og hermed lærer at nogle ting skal man og andet kan man selv vælge.

Tegn:

- Vi ser glade, trygge og tillidsfulde børn, der er en del af fællesskabet.
- Vi ser børn der udvikler sig positivt
- Vi ser børn der udviser omsorg for hinanden
- Vi ser børn der hjælper hinanden
- Vi ser børn der kan give udtryk for egne behov og følelser

Sproglig udvikling

Mål for 0-2 årige

- Barnet tilegner sig aldersvarende sproglige færdigheder
- Barnet udtrykker egne følelser og behov vedhjælp af sproget
- Barnet udvikler sproget og finder glæden ved at blive forstået
- Barnet forstår enkle kollektive beskeder


Tiltag:
- Vi synger fagte sange med børnene
- Vi sætter ord på det vi gør
- Vi taler meget med børnene, om det vi ser, det vi skal og det vi gør


Tegn:
- Vi ser at barnet er nysgerrigt og gerne vil kommunikere
- Vi ser at barnet forsøger at kommunikere via sprog

Mål for 3-6 årige

- Barnet lærer at anvende sproget og dets nuancer i det daglige
- Barnet formår at løse konflikter vedhjælp af sproget
- Barnet formår at udtrykke ønsker og behov ved hjælp af sproget
- Barnet får et kendskab til tal og bogstaver og hvad de skal bruges til
- Barnet kan opbygge sætninger


Tiltag:
- Vi taler om dagligdags ting ved samling
- Vi taler om ugens bogstav
- Vi benytter os af dialogisk oplæsning
- Vi øver rim, remser og sanglege

Tegn:
- Vi ser at barnet kommunikerer på en hensigtsmæssig måde
- Vi ser at barnet bruger sproget 

Krop og bevægelse

Mål for 0-2 årige

- Barnet udvikler kropsbevidsthed
- Barnet udvikler alderssvarende motorik
- Barnet finder glæde ved at bevæge sig


Tiltag:
- Vi igangsætter lege og aktiviteter der styrker motorikken
- Vi tager til gymnastik en gang om ugen
- Vi tager til svømning med de ældste vuggestuebørn
- Vi er fysisk aktive med børnene
- Vi masserer børnene
- Vi taler med børnene om de forskellige kropsdele


Tegn:
- Vi ser at barnet selv tager initiativ til bevægelse
- Vi ser at barnet er nysgerrigt og tør deltage i fysisk udfordrende aktiviteter
- Vi ser at barnet kan kravle, løbe, gå, hoppe og klatre
- Vi ser at barnet kan udpege de ydre kropsdele

Mål for 3-6 årige

Mål for 3-6 årige
- Barnet udforsker kroppens muligheder og begrænsninger
- Barnet udvikler glæden ved at bevæge sig
- Barnet udvikler motoriske færdigheder, udholdenhed og bevægelighed
- Barnet lærer at begå sig i vand
- Barnet får en viden om kroppens dele og funktioner
- Barnet får kendskab til sundhed, kost og ernæring
- Barnet behersker fin og grov motoriske bevægelser


Tiltag:
- Vi tilbyder en aktiv hverdag hvor vi bruger kroppen meget
- Vi har fokus på krop og bevægelse
- Vi tager til svømning en gang om ugen
- Vi tager til gymnastik en gang om ugen


Tegn:
- Vi ser at barnet nyder at være aktiv og bruger sin krop
- Vi ser at barnet er sundt og i trivsel
- Vi ser at barnet kan koordinere øje og hånd
- Vi ser at barnet har en begyndende forståelse for personlig hygiejne

Naturen og naturfænomener

Mål for 0-2 årige

- Barnet oplever naturen på forskellige årstider i alt slags vejr
- Barnet oplever de muligheder naturen giver os
- Barnet oplever glæden ved at være i naturen

Tiltag:
- Vi kommer ude hver dag, hele året rundt i alt slags vejr
- Vi er gode rollemodeller der finder glæde ved at være ude
- Vi lærer barnet at passe på naturen


Tegn:
- Vi ser at barnet viser glæde ved at færdes i naturen
- Vi ser at barnet er nysgerrigt

Mål for 3-6 årige

- Barnet erfarer naturen med alle sanser
- Barnet oplever naturen som et rum for leg og fantasi
- Barnet får mulighed for stillesiddende og vilde aktiviteter i naturen
- Barnet drager erfaringer med naturen og dets muligheder
- Barnet får lov at eksperimenterer i naturen
- Barnet lærer at passe på naturen
- Barnet får en viden om naturen og de dyr vi har omkring os
- Barnet får kendskab til elementerne jord, vand, ild og luft


Tiltag:
- Vi kommer ude hver dag, hele året rundt i alt slags vejr
- Vi er gode rollemodeller der finder glæde ved at være ude
- Vi giver barnet viden om naturen
- Vi giver barnet nogle gode naturoplevelser, hvor vi præsenterer barnet for naturens mange muligheder
- Vi tager på mange ture ud af huset til skoven, stranden, byen osv.


Tegn:
- Vi har fysisk trætte børn
- Vi har mudrede og beskidte børn
- Vi har glade og nysgerrige børn
- Vi har udholdende børn der nyder at bevæge sig
- Vi har begejstrede børn der fortæller om spændende natur oplevelser​

Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål for 0-2 årige

- Barnet viser glæde ved sang og musik
- Barnet udvikler kreative kompetencer
- Barnet eksperimenterer med forskellige udtryksformer
- Barnet bliver bevidst om de danske traditioner


Tiltag:
- Vi synger med barnet hver dag
- Vi fejrer de danske traditioner
- Vi udtrykker os kreativt
- Vi udtrykker os via drama
- Vi udtrykker os via musik


Tegn:
- Vi ser at barnet er interesseret
- Vi ser at barnet er deltagende
- Vi ser at barnet eksperimenterer med at udtrykke sig på forskellig vis

Mål for 3-6 årige

- Barnet lærer at begå sig i trafikken
- Barnet lærer at udtrykke sig igennem sang og musik
- Barnet lærer om de danske traditioner
- Barnet lærer hvordan man udtrykker sig dramaturgisk
- Barnet lærer at udtrykke sig kreativt


Tiltag:
- Vi får besøg af en musik pædagog en gang ugentligt som lærer barnet om at udtrykke sig musikalsk
- Vi fortæller barnet om trafik regler og lærer dem at færdes i den
- Vi synger hver dag og øver forskellige sange
- Vi fortæller barnet hvorfor vi fejre jul, fastelavn, påske osv.
- Vi tager i teater
- Vi laver teater


Tegn:
- Vi ser at barnet er engageret
- Vi ser at barnet udtrykker sig kreativt
- Vi ser at barnet formår at færdes i trafikken
- Vi ser at barnet finder glæde ved at opleve teater

​Børn med særlige behov

Der skal sættes fokus på børn med særlige behov, og i Myretuen skal vi sørge for at alle børn får udbytte af de aktiviteter og den læring der finder sted. 


Hvis vi mener der er behov for det, kan vi tilkalde fagpersoner som talepædagog, psykolog, fysioterapeut med mere. Fagpersonerne kan hjælpe os med at afdække barnets problemstilling og kan give råd og vejledning til både personale og forældre.

Dokumentation

- I Myretuen filmer vi løbende børnene, for til sidst at lave en film som udleveres til forældrene.
- Vi skriver hver dag en dagsrapport hvor vi fortæller om vores dag
- Vi tager mange billeder
- Vi har en tæt forældrekontakt, hvor vi i det daglige fortæller om vores aktiviteter
- Vi laver månedsbreve